• Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

תפירה מעצימה ?

לא פעם אנו נשאלות איך תפירה מלאכה אשר מזוהה כל כך עם דיכוי נשי, עקרות בית וכו' יכולה להיות מעצימה?

-

 DIY היכולת ליצור בעצמך מעלה את הביטחון והמסוגלות האישית

-

תפירה  היא מלאכה הקושרת יצירה וביטוי אישי עם הגוף הפיסי ועולם האופנה החומרי ומנגישה שיח מורכב בנושא

-

להכין בגד שמתאים לך במקום עוד סיבוב מתסכל בקניון שבו כלום לא נראה כמו שרצית

-

תהליך  הדורש סבלנות, השקעה ודיוק. מיומנויות אשר מקישות לתחומים נוספים בחיי המשתתפות